Poliklinika

Poliklinika je medicinski informacijski sustav koji omogućava kvalitetno upravljanje poslovnim procesima poliklinika. Sama aplikacija sastoji se od nekoliko zasebnih modula: modul za naručivanje pacijenata, modul za prijem pacijenata, modul ordinacija, modul fakturiranje, modul medicina rada te modul poslovne inteligencije (BI).


Modul za naručivanje pacijenata omogućava brzo i efikasno naručivanje pacijenata u poliklinici. Većina pacijenata dolazi u polikliniku tako da se unaprijed naruči za svoj termin. Bitan element naručivanja je uvid u stanje popunjenosti liječnika odnosno ordinacija u traženom danu i zadanom vremenu. Detaljan pregled zauzeća liječnika u određenom vremenu omogućava efikasan raspored termina da bi se izbjegla preopterećenost ili čekanje. Nužno je da sučelje za naručivanje bude dovoljno jednostavno da se naručivanje može odraditi brzo.

Karakteristike modula:

 • Unos novih pacijenata
 • Stvaranje nove rezervacije termina za pacijenta
 • Pregled trenutno rezerviranih termina u zadanom danu na zadanoj lokaciji
 • Unos usluga koje pacijent želi odraditi u zadanom terminu
 • Automatski izbor liječnika za usluge koje pacijent želi odraditi prema zadanom radnom vremenu i trenutnom zauzeću liječnika
 • Ručni izbor liječnika za usluge koje pacijent želi odraditi
 • Naknadne izmjene nad kalendarom radnog vremena liječnika
 • Naknadne izmjene liječnika nad uslugama za neki dan zamjena liječnika, zamjena usluga između liječnika
 • Dohvat e-Uputnica iz HZZO sustava CEZIH
 • Uvid u detaljniju statistiku pojedinačnih i sistematskih pregleda u traženom danu


Modul za prijem pacijenata omogućava administraciju pacijenata koji su stigli u ordinaciju. Sestra na prijemnom pultu mora imati kompletan uvid u trenutno stanje pacijenata, što uključuje njegove administrativne podatke, povijest dolazaka u polikliniku, kao i aktualni status usluga koje obavlja u poliklinici. Prijemni pult mora omogućiti naknadna proširenja rezerviranih termina s novim uslugama kao i odustajanje od ili zamjenu već rezerviranih usluga. Nakon završetka obrade pacijenta može mu se izdati račun. Osiguranici HZZO-a plaćaju participaciju ukoliko je potrebno. Osiguranici ostalih osiguranja mogu samo isporučiti podatke o osiguranju da bi se račun mogao naknadno isporučiti osiguravajućoj kući.

Karakteristike modula:

 • Popis svih pacijenata na određenoj lokaciji za zadani dan
 • Odabir pacijenta i verifikacija njegovog termina/usluga
 • Izmjene odabranih usluga ili liječnika za odabrane usluge za izabranog pacijenta
 • Pregled i unos administrativnih podataka pacijenata
 • Uvid u povijest dolazaka pacijenta u polikliniku
 • Aktivno praćenje statusa usluga pacijenta u poliklinici koje su usluge obavljene, koje su u obradi a koje još nisu započete
 • Jednostavan uvid u popis gotovih pacijenata, onih u obradi i onih koji još nisu stigli u polikliniku
 • Stvaranje gotovinskih računa
 • Obrada HZZO osiguranika dohvat e-Uputnica sa CEZIH-a, slanje nalaza u CEZIH i izdavanje računa za HZZO
 • Obrada pacijenata Medicine rada izdavanje računa za Medicinu rada

 

Modul Ordinacija omogućava liječnicima pregled naručenih pacijenata i unos nalaza. Liječnici se u poliklinici ne bave administrativnim poslovima nego isključivo unosom medicinskih podataka i stvaranjem nalaza. Svaki liječnik vidi samo one pacijente koji su kod njega naručeni, a sučelje za izradu nalaza mu je optimizirano za izradu nalaza za zadanu vrstu pregleda.

Karakteristike modula:

 • Popis naručenih pacijenata i usluga za zadani dan
 • Mogućnost unosa podataka za nalaz
 • Tisak nalaza za pacijenta
 • Stvaranje završnog mišljenja za sistematski
 • Izbor dijagnoza iz MKB šifranta
 • Izdavanje obrazaca za Medicinu rada
 • Izdavanje uputnica za HZZO
 • Stvaranje oftalmoloških recepata

 

Modul za fakturiranje omogućava računovodstveni uvid u poslovanje poliklinike. Svi podaci predstavljaju stvarno stanje u realnom vremenu. Modul omogućava pregled svih dosad izdanih računa iz poliklinike, mogućnost pregleda nefakturiranih usluga i fakturiranje istih. Izdavanje računa je automatiziran proces u kojem na osnovu zadanih pravila sustav sam izračunava cijene pojedinih usluga prema statusima zadanim kroz prijemni pult i popustima koji se mogu primijeniti. Kroz pregled postojećih računa može se račun ponovo tiskati i može se napraviti storno računa. Modul za fakturiranje pokriva i baratanje s eksportima za HZZO i Medicinu Rada. Postojeći eksporti se mogu stornirati, računi koje pokrivaju se mogu stornirati da bi se mogli ponovo exportirati.

Karakteristike modula:

 • Stvaranje izvještaja o zaradi u nekom periodu zarada je podijeljena na već fakturirani iznos kao i nefakturirani dio, odnosno iznos koji tek treba fakturirati
 • Fakturiranje usluga prema zadanom ključu
 • Stvaranje exporta na magnetski medij računa za HZZO
 • Stvaranje exporta na magnetski medij računa za Medicinu Rada
 • Pregled izdanih exporta za HZZO i Medicinu Rada
 • Pregled svih izdanih faktura u zadanom periodu
 • Ponovni tisak fakture
 • Storno fakture

 

Modul Medicina rada omogućava izdavanje obrazaca za Medicinu rada. Svim obrascima se pristupa preko modula Ordinacija, gdje liječnik u sklopu pisanja nalaza ima mogućnost izdati obrazac za medicinu rada.Stvoreni obrasci se mogu naknadno pregledavati i tiskati.

Karakteristike modula:

 • Liječnička svjedodžba za školu ili faks
 • Karton zdravstvenog pregleda čuvara zaštitara
 • Uvjerenje za prvu pomoć
 • Karton zdravstvenog pregleda vozača i kandidata za vozača
 • Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda unutarnja plovidba
 • Liječnička potvrdnica
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika za rad u području izloženosti ionizirajućem zračenju
 • Karton zdravstvenog pregleda za držanje/nošenje oružja
 • Izvješće o pregledu vidnih sposobnosti
 • Karton zdravstvenog pregleda posade broda
 • Uvjerenje za poslove zaštitara privatne zaštite
 • Karton zdravstvenog pregleda radnika
 • Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti
 • Uvjerenje o radnoj sposobnosti radnika
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti vozača i kandidata za vozače
 • Liječnička svjedodžba

 

Modul poslovne inteligencije (BI) omogućava generičko kreiranje korisničkih izvješća. Na panelu su prikazane dimenzije izvješća koje se mogu odabrati i složiti po redoslijedu koji se zahtijeva. Tako složeno izvješće može se zapamtiti pod nekim imenom kao predložak i pozivati na po želji odabrani period s već definiranim filterima na tabovima entiteta. Postoje četiri načina ispisa tako generiranog izvješća 1. štampa s detaljima i totalima, 2. štampa s totalima bez detalja, 3. export u EXCEL sa detaljima (ključevi i detalji su u stupcima), 4. export u EXCEL s totalima i ključevima. Nadalje, mogu se zapamtiti putanje exporta i excel-a predložaka, gdje excel template učitava eksportirane podatke i s njima puni već kreirane sheetove u pozvanom predlošku. Može se slobodno reći da nad ponuđenim podacima nema limita u načinu i obliku prikaza transakcijskih podataka, kao i njihovim međusobnim relacijama.

Karakteristike modula:

 • Liječnička svjedodžba za školu ili faks
 • Karton zdravstvenog pregleda čuvara zaštitara
 • Uvjerenje za prvu pomoć
 • Karton zdravstvenog pregleda vozača i kandidata za vozača
 • Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda unutarnja plovidba
 • Liječnička potvrdnica
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika za rad u području izloženosti ionizirajućem zračenju
 • Karton zdravstvenog pregleda za držanje/nošenje oružja
 • Izvješće o pregledu vidnih sposobnosti
 • Karton zdravstvenog pregleda posade broda
 • Uvjerenje za poslove zaštitara privatne zaštite
 • Karton zdravstvenog pregleda radnika
 • Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti
 • Uvjerenje o radnoj sposobnosti radnika
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti vozača i kandidata za vozače
 • Liječnička svjedodžba